CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS D’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Per acord unànime del Consell d’Administració celebrat de forma telemàtica d’acord amb l’art. 40 de l’R.D.L. 11/2020 de 31 de març, el dia 7 de maig de 2020, es convoca Junta General Ordinària de socis de ELECTRA CALDENSE HOLDING SL, que tindrà lloc a l’Hotel Termes Victòria, carrer Barcelona número 12 de Caldes de Montbui (Barcelona) per al pròxim 3 de juliol de 2020 a les 12 hores amb el següent:

ORDRE DEL DIA

JUNTA ORDINÀRIA

Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, i si s’escau, censura o aprovació de la gestió social. Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici de 2.019, decisió-aplicació de reserves, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats.

Segon: Delegació de facultats.

Tercer: Precs i preguntes.

Quart: Aprovació de l’acta.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA

Primer: Nomenament d’Auditors de comptes anuals de ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L. pels exercicis 2021, 2022, 2023.

Segon: Nomenament d’Auditors per l’auditoria legal de les comptes anuals consolidades de ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L. pels exercicis 2020, 2021 i 2022.

Tercer: Delegació de facultats.

Quart: Precs i preguntes.

Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, si s’escau, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.

Així mateix es fa constar que els socis també podran exercir els drets previstos en l’art. 196 de la LSC.

 

Isabel Torras Farras
President del Consell d’Administració