CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS D’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Per acord unànime adoptat en el Consell d’Administració celebrat el dia 27 de maig de 2021, es convoca Junta General Ordinària de socis de ELECTRA CALDENSE HOLDING SL, que tindrà lloc a l’Hotel Termes Victòria, carrer Barcelona número nº 12 de Caldes de Montbui (Barcelona) el proper 18 juny 2021 a les 12 hores amb el següent:

ORDRE DEL DIA

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, individuals i consolidats corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020. Aprovació dels Comptes Anuals Individuals de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net: Estat d’Ingressos i Despeses Reconeguts i Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de fluxos d’efectiu i Memòria), així com dels Comptes Anuals consolidats de ELECTRA CALDENSE HOLDING, SL i societats dependents (Balanç de Situació Consolidat, compte de pèrdues i guanys consolidat, Estat de canvis en el patrimoni net consolidat, estat de fluxos d’efectiu consolidat i Memòria de l’exercici Consolidat), corresponents a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2020. Decisió sobre l’aplicació de reserves, determinant i resolent sobre l’aplicació de resultats tant dels comptes anuals individuals com de les consolidats corresponents a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2020.

Segon: Anàlisi i si escau aprovació de l’Informe de gestió individual de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i de l’Informe de Gestió Consolidat de ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L. i societats dependents corresponents a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2020. Aprovar, si escau, la gestió social de la companyia.

Tercer: Delegació de facultats.

Quart: Precs i preguntes.

Cinquè: Aprovació de l’acta.

Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, si és el cas, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’auditor de comptes.

Així mateix es fa constar que els socis també podran exercitar els drets d’informació previstos en l’art. 93 i art. 196 de la LSC.

 

Signat:
Sra. Isabel Torras Farras
Presidenta del Consell d’Administració