CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS D’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

Per acord unànime del Consell d’Administració de la Companyia Electra Caldense Holding, S.L., celebrat el 9 de maig de 2019, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de socis, que es celebrarà en el domicili social de la Companyia, situat a la Plaça Catalunya nº 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) el proper dia 28 de juny de 2019, a les 11 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

JUNTA ORDINÀRIA:

PrimerExplicació i examen dels comptes anuals, i si s’escau, censura o aprovació de la gestió social.  Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici de 2.018, decisió-aplicació de reserves,  determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats.

SegonDelegació de facultats.

Tercer: Precs i preguntes.

Quart: Aprovació de l’acta.

Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, si s’escau, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.

Així mateix es fa constar que els socis també podran exercitar els drets previstos en l’art. 196 de la LSC.

Caldes de Montbui, 11 de juny de 2019.

El Secretari. Xavier Xalabarder Miramanda