CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DE SOCIS D’ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L. PEL PROPER DIA 3 DE MAIG DE 2.018 A LES 10:30 HORES.

El Consell d’Administració de data 28 de març de 2.018 va acordar per unanimitat convocar als socis a la Junta General Extraordinària i Ordinària de la nostra companyia ELECTRA CALDENSE HOLDING SL, que tindrà lloc en el domicili social situat a Plaça Catalunya nº 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) per al proper dia 3 de maig de 2.018 a les 10:30 hores, per decidir sobre el següent

ORDRE DEL DIA

JUNTA EXTRAORDINÀRIA:

Primer.- Deixar sense efecte la Junta General Ordinària i Extraordinària de la nostra companyia celebrada el passat 26 de juny de 2.017 a les 11 hores amb el següent ordre del dia: 

JUNTA ORDINÀRIA:

Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, i en el seu cas,  censura o aprovació de la gestió social. Aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici de 2.016, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats.

Segon: Precs i preguntes.

Tercer: Aprovació de l’acta.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA:

Primer: Proposta de repartiment de dividends amb càrrec a la Prima d’Assumpció.

Segon: Modificació de l’art. 13 dels Estatuts Socials a fi de permetre la convocatòria de Juntes Ordinàries i Extraordinàries mitjançant publicació en pàgina web.

Tercer: Creació de la pàgina web.

QuartAcord sobre la retribució – remuneració corresponent als Administradors de conformitat amb l’art. 19 dels Estatuts Socials i art. 217 i demés concordants de la Llei de Societats de capital.

Cinquè: Nomenament d’Auditor.

Sisè: Delegació de facultats.

Setè: Precs i preguntes.

Vuitè: Aprovació de l’acta.      

Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, en el seu cas, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.      

Així mateix es fa constar que els socis també podrà exercitar els drets previstos en l’art. 197 de la LSC i que, de conformitat amb l’article 287 de la LSC tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació estatutària i l’informe sobre la mateixa, així com demanar l’entrega o l’enviament gratuït d’aquests documents. 

Segon.- Proposta de repartiment de dividends amb càrrec a Prima d’Assumpció.

Tercer.- Modificació de l’art. 13 dels Estatuts Socials a fi de permetre la convocatòria de Juntes Ordinàries i Extraordinàries mitjançant publicació en pàgina web i de forma subsidiària mitjançant publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil i en un dels diaris de més circulació de la província en la que està el domicili social.

Quart.-Creació de la pàgina web.

Cinquè.- Acord sobre la retribució – remuneració corresponent als Administradors de conformitat amb l’art. 19 dels Estatuts Socials i art. 217 i demés concordants de la Llei de Societats de capital per als exercicis de 2016 i 2017.

Sisè.- Nomenament d’Auditor.

Setè.- Delegació de facultats. 

Vuitè.- Precs i preguntes.

JUNTA ORDINÀRIA:

Primer.- Explicació i examen dels comptes anuals, i en el seu cas,  censura o aprovació de la gestió social. Aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici de 2.016, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats.

Segon.- Precs i preguntes

Tercer.- Aprovació de l’acta.

Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, en el seu cas, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.           

Així mateix es fa constar que els socis també podrà exercitar els drets previstos en l’art. 197 de la LSC i que, de conformitat amb l’article 287 de la LSC tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació estatutària i l’informe sobre la mateixa, així com demanar l’entrega o l’enviament gratuït d’aquests documents.

ELECTRA CALDENSE HOLDING S.L.

El Conseller Delegat

Signat: Oriol Xalabarder Anglí