CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS D’ELECTRA CALDENSE HOLDING, S.L.

El Consell d’Administració d’Electra Caldense Holding, S.L. convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA de socis que es celebrarà en el domicili social de Plaça Catalunya nº 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) el proper 29 de juny de 2018, a les 11 hores amb el següent:

ORDRE DEL DIA

JUNTA ORDINÀRIA:

Primer: Explicació i examen dels comptes anuals, i si s’escau, censura o aprovació de la gestió social. Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici de 2.017, determinant i resolent sobre l’aplicació dels resultats.

Segon: Delegació de facultats.

Tercer: Precs i preguntes.

Quart: Aprovació de l’acta.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA:

Primer: Proposta de repartiment de dividends amb càrrec a la Prima d’Assumpció.

Segon: La substitució del punt Cinquè de l’Ordre del Dia de la Junta General Extraordinària de data 3 de maig de 2018, i proposar com a retribució del Consell d’Administració per als exercicis 2016 i 2017 de conformitat amb l’art. 19 dels Estatuts Socials, d’una quantitat fixa de remuneració del Consell d’Administració per als exercicis 2016 i 2017, a determinar per la Junta General, substituint per tant i deixant sense efecte el punt Cinquè de l’Ordre del Dia de la citada Junta de 3 de maig de 2018.

Tercer: Modificació de l’art. 19 dels Estatuts Socials.

Quart: Proposta sobre els conceptes i remuneració màxima a percebre pel Consell d’Administració (incloent tots els seus membres), i el Conseller Delegat per a l’exercici 2018.

Cinquè.- Delegació de facultats

Sisè: Precs i preguntes.

Setè: Aprovació de l’Acta.
Es fa constar als senyors socis, de conformitat amb l’article 272 de la LSC, que a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com, si s’escau, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes.

Així mateix es fa constar que els socis també podran exercitar els drets previstos en l’art. 196 de la LSC i que, de conformitat amb l’article 287 de la LSC tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació estatutària proposta, així com demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

Caldes de Montbui, 12 de juny de 2018.

El Secretari. Xavier Xalabarder Miramanda